fbpx

Oferta Publiczna obligacji serii D

Podstawowe parametry emisji

Wielkość emisji Obligacji 1 500 sztuk Obligacji (1.500.000 zł)
Wartość nominalna Obligacji 1.000,00 zł
Minimalna liczba Obligacji objętych Formularzem Przyjęcia Propozycji Nabycia Obligacji 1 szt.
Wysokość oprocentowania 7,1%
Okresy odsetkoweKwartalne
Zabezpieczenie Obligacje serii D zostaną zabezpieczone. Obligacje będą emitowane jako niezabezpieczone i mogą być wydawane przed ustanowieniem zabezpieczenia, a zabezpieczenie zostanie ustanowione po wydaniu Obligacji.
Zabezpieczeniem Obligacji będzie:
- zastaw rejestrowy ustanowiony na rzecz Administratora zabezpieczeń na zbiorze praw o zmiennym składzie, stanowiącym całość gospodarczą w rozumieniu art. 7 ust. 2 pkt 3 Ustawy o Zastawie pod postacią wolnych od obciążeń wierzytelności istniejących i przyszłych, stanowiących własność Emitenta, nabytych w dniu 9 marca 2019 r., wskazanych w punkcie 2 (nazwa PK1 B) na str. 28 raportu z wyceny znajdującego się w załączniku nr 1 do Warunków Emisji. Zgodnie z wyceną rzeczoznawcy z dnia 23 lipca 2020 r. wartość netto ww. wierzytelności (po uwzględnieniu kosztów windykacji) wynosi 3 018 333,08 zł (trzy miliony osiemnaście tysięcy trzysta trzydzieści trzy złote osiem groszy) (Przedmiot zabezpieczenia).
Dodatkowo Emitent złoży na rzecz Administratora zabezpieczeń działającego w imieniu własnym lecz na rachunek Obligatariuszy oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji wprost z aktu notarialnego w trybie art. 777 § 1 pkt 5 kodeksu postępowania cywilnego.
Termin wykupu 24 miesiące od dnia przydziału
Termin przyjmowania Formularzy Przyjęcia Propozycji Nabycia Obligacji i wpłat Od 10 listopada 2020 r. do 8 lutego 2021 r.
Przydział Obligacji 9 lutego 2021 r.

Dodatkowe wynagrodzenie: 7,1% w skali roku za okres od dnia złożenie formularza i dokonania wpłaty – do dnia emisji obligacji.

Przedmiot działalności

Emitent wraz ze spółkami z Grupy Kapitałowej świadczy kompleksowe usługi dla przedsiębiorstw z zakresu windykacji oraz zarządzania wierzytelnościami. Emitent ze spółki typowo windykacyjnej przekształcił się w Grupę Kapitałową świadczącą pełen wachlarz usług niezbędnych dla przedsiębiorstw – takich jak prawne, księgowe, audytorskie i finansowe. Spółka świadczy usługi windykacyjne dla firm połączone z prawnym dochodzeniem należności oraz usługi finansowe faktoringu i pożyczki dla firm, a jednocześnie kupuje w celu dochodzenia pakiety wierzytelności konsumenckich. Grupa Kapitałowa dodatkowo oferuje klientom typowe usługi prawnej obsługi, jak również usługi szkoleniowe, księgowe, audytorskie i jako pośrednik finansowe: faktoring, leasing, kredyty i pożyczki dla przedsiębiorstw.

Jak dokonać zapisu

Wypełniony i podpisany Formularz Przyjęcia Propozycji Nabycia Obligacji prosimy przesłać:

skanem na adres mailowy Spółki:

biuro@kancelariawec.eu

lub wysłać oryginał na adres:

Kancelaria Prawna – Inkaso WEC S.A.
ul. Piotrkowska 270, 90-361 Łódź